Kamis, 24 November 2011

pertumbuhan penduduk dan migrasi

Pertumbuhan Penduduk

Definisi
Pertumbuhan penduduk juga dapat diartikan sebagai  perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa, yang boleh dikira sebagai perubahan bilangan individu dalam sesebuah populasi melalui sukatan secara sepanjang suatu tempoh. Walaupun boleh digunakan untuk mana-mana spesis, namun istilah pertumbuhan penduduk sentiasa melibatkan kaum manusia.

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.Kegunaan
Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang.

Pertumbuhan penduduk dunia tiap tahunnya mengalami pertambahan yang semakin pesat, secara
tidak langsung SDM juga semakin bertambah. Semakin bertambahnya SDM harus diimbangi dengan peningkatan mutu maupun kualitas dari SDM itu sendiri. Faktor penunjang peningkatan kualitas maupun mutu dari SDM adalah dari pendidikan. Banyaknya lembaga pendidikan merupakan salah satu indikasi dari perlunya masyarakat akan dunia pendidikan.
Pertambahan penduduk diiringi dengan laju pertumbuhan transportasi menyebabkan tidak terkontrolnya pencemaran. Emisi gas buang kendaraan, polusi pabrik, efek rumah kaca dan
penebangan hutan secara besar besaran merupakan hal utama penyebab Global warming.

Bilangan penduduk yang melebihi keupayaan tampung sesebuah kawasan atau persekitaran menimbulkan masalah penduduk berlebihan. Ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan penduduk atau penurunan muatan kawasan tersebut. Pertambahan penduduk manusia secara mendadak boleh menimbulkan masalah seperti pencemaran dan kesesakan lalu lintas, yang boleh diburukkan lagi ataupun dipulihkan oleh perubahan teknologi dan ekonomi. Begitu juga, sesebuah kawasan mengalami kekurangan penduduk jika bilangan penduduknya tidak cukup untuk menampung sistem ekonominya.

Masalah pertumbuhan penduduk ini memberikan dampak yang luas antara lain pada penyediaan bahan pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.untuk membangun manusia Indonesia yang sehat, berilmu, sejahtera dan berbudi pekerti luhur, Maka laju pertumbuhan penduduk ini harus diatasi dengan sungguh–sungguh.supaya perbaikan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Tetapi prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang. Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk :
1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.
2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk :
1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja
Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan
Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.
3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi
Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
4. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan
Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.
Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan penduduk itu sendiri? Secara umum ada 3 faktor utama, yaitu :
  1. Kelahiran (Fertilitas)
  2. Kematian (Mortalitas)
  3. Perpindahan (Migrasi)
Definisi Migrasi
Migrasi adalah penghijrahan sekumpulan manusia dari satu negara ke satu negara yang lain untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi mereka. Sebagai contohnya pada tahun ke-5 kerasulan, Nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat telah melakukan proses penghijrahan atau migrasi dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan akidah dan agama Islam.
Definisi penghijrahan atau migrasi ini amat berbeza dengan pelarian yang membawa maksud sekumpulan manusia yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain yakni berpindah ke tempat yang lebih selamat untuk mereka terus hidup setelah mengalami kehidupan yang sengsara kebiasaannya akibat meletusnya peperangan. Perkataan "pelarian " itu sendiri pertama kali digunakan sejak 300 tahun dahulu, bagi menerangkan orang-orang beragama Protestan Hugenots yang melarikan diri dari negeri Peranchis.
Perbezaan antara pelarian dan penghijrahan
Penghijrahan
1. Jika tidak melalui saluran yang sah terutama bagi penghijrah dari luar negara dipanggil pendatang haram ataupun penceroboh.
2. Boleh berlaku dari satu negara ke satu negara atau dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain dalam negara yang contohnya migrasi luar bandar ke bandar.
3. Penghijrahan yang sah diterima baik oleh negara yang didatangi.
4. Masalah penghijrahan ada jalan penyelesaian dan tidak berlanjutan.
5. Bertujuan untuk mempertingkatkan lagi taraf ekonomi atau hidup seperti warganegara Indonesia, Bangladesh, Filiphina yang datang ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan.
Pelarian
1. Biasanya berlaku di peringkat antarabangsa, melibatkan perpindahan beramai-ramai dari satu negara ke satu negara terutamanya yang berdekatan atau bersempadan.
2. Istilah " Pelarian " digunakan sehingga satu tempoh tertentu, contohnya selepas 14 Mac 1998 , Malaysia telah mengistiharkan pelarian Vietnam sebagai pendatang haram.
3. Terjadi akibat peperangan; diskriminasi bangsa, agama dan warna kulit; perubahan sempadan negeri ; pencerobohan dan perjanjian peperangan.
4. Tidak mendapat jaminan atau perlindungan dari mana-mana pihak.
Globalisasi Ekonomi
Globalisasi ekonomi boleh didefinisikan sebagai pengaliran perdagangan barangan dan perkhidmatan dan juga aliran dana ataupun kewangan tanpa sempadan. Dalam erti kata lain ia juga sebagai perluasan kuasa pasaran ataupun pasaran terbuka menjadi lebih luas.
Dari sudut teorinya seperti kuasa pasaran menjamin tahap kehidupan rakyat, menjamin dalam kecekapan pengaliran modal dan dari segi pasaran walaupun ia dikembangkan masih tetap mempunyai masalah. Masalah yang utama ialah dari segi pengagihan, bagaimana kekayaan itu diagihkan ? Mungkin pengaliran itu datangnya dari negara yang mempunyai kekurangan dana atau modal.
Dari sudut itu kita nampak yang positif tetapi nilai tambahan daripada pengaliran tersebut di mana ia diagihkan. Pengagihan mungkin tidak sama rata daripada yang memberi dana dan yang menerima dana ataupun pemodal-pemodal tersebut. Mungkin juga berlaku eksploitasi daripada negara-negara yang kuat dan itu adalah kesan yang mungkin tidak menguntungkan.
Kita lihat sebagai contoh, apa yang berlaku integrasi di antara negara Eropah contohnya European Union (EU), di mana banyak perbincangan dibuat apakah keuntungan adanya EU kepada negara Eropah. Ada pandangan mengatakan bahawa rata-rata negara terpaksa akur dengan dominasi yang diletakkan dominasi negara Jerman sebagai negara asas. Mereka mesti akur dengan dominasi dan polisi yang ditetapkan oleh Jerman. Jika dilihat dari sudut ini ia tidaklah menguntungkan sesebuah negara kerana ia bergantung kepada siapa kuat dan siapa lemah.
Pengagihan atau kekayaan itu akan mengalir kepada negara-negara yang kuat dan negara-negara yang lemah mungkin ketinggalan. Analisa telah dibuat melihat kepada sepanjang zaman, adakah ada persamaan dari sudut taraf kehidupan dari masa ke semasa? Adakah mengecil jurang perbezaan di antara negara-negara? Pada era ini tidak, apa yang kita lalui ini memberikan kepada kita bukti bahawa jurang perbezaan antara negara termiskin dan negara terkaya semakin meluas.
Kita lihat negara termiskin di Afrika dan negara kaya di Amerika Syarikat dan Eropah di mana negara Afrika mengalami pertumbuhan yang negatif manakala negara Amerika Syarikat dan Eropah mengalami pertumbuhan yang positif. Ini bermakna jurang perbezaan adalah semakin meluas. Kuasa pasaran mestilah dibendong lantaran pelbagai masalah pengagihan yang perlu diambil berat supaya perkembangan ekonomi atau globalisasi ini kita dapat merasai dengan sebenar-benarnya.
Kerakusan negara dunia besar di mana mereka menguasai "order dunia" tetapi kalau kita lihat ia juga memberi kesan dari segi pengagihan kekayaan yang mana akan menjadi satu beban kepada negara-negara yang kecil. Dalam suasana yang sebegini, kita mempunyai satu jiwa yang besar dan masyarakat kita Malaysia mengambil satu pendekatan seperti "kerjasama pintar".
Pendekatan ini dibawa oleh negara kita Malaysia yang tidak begitu besar, mungkin tidak boleh mempengarui negara-negara lain, tetapi pendekatan keuntungan secara bersama. Pemikir-pemikir barat mengatakan dalam konteks sesebuah organisasi mereka membicarakan konsep "stake holder" di mana keuntungan itu tidak tertakluk kepada organisasi itu sahaja tetapi juga mengambil kira kepentingan dari segi pengguna, alam persekitaran, kerajaan dan masyarakat umum.
Adakah nilai-nilai ini tidak mungkin berlaku kepada masyarakat antarabangsa dalam mengubal sesuatu sistem atau "order ekonomi" walaupun kita dalam era globalisasi? Adakah dari segi akademik atau teori ianya tidak dikembangkan dan ini mungkin menguntungkan masyarakat antarabangsa. Memang pihak-pihak di barat juga bimbang, malahan tulisan yang dibuat oleh Gorge Soros dua tahun lalu sendiri pernah menyatakan bahawa sistem yang berdasarkan kerakusan ini jika dibenarkan akan membawa kepada kehancuran.
Menurut beliau, sistem kapitalis dunia itu sendiri akan memusnahkan diri. Dari segi ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh pergerakan wang panas atau "hot money" yang menimbulkan keadaan porak peranda. Apa yang kita lalui sekarang ini sudah pernah dilalui oleh negara-negara lain seperti Eropah dan Britain sendiri, matawangnya pernah jatuh hanya masalahnya terbatas. Mexico juga pernah mengalami dan sekarang kita, dan sepertimana yang pernah kita dengar banyak seruan telah dibuat tentang perlu adanya usaha-usaha untuk mewujudkan satu mekanisma antarabangsa yang dapat mengurangkan peranan wang panas ini.
Bagaimana proses Migrasi berlaku ?
Apabila berlakunya proses migrasi dalam sesebuah negara, jelas menunjukkan bahawa negara tersebut sedang membangun dengan begitu pesat. Namun ia bukanlah satu hal yang dapat dibanggakan. Kemasukan pendatang asing sememangnya diperlukan oleh negara ini yang ketika itu dalam proses peralihan pergantungan ekonomi daripada sektor pertanian kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan.
Pada awal tahun 1990an, apabila jumlah pendatang meningkat secara luar biasa hingga melebihi satu juta orang, isu ini menjadi hangat dan menimbulkan kebimbangan banyak pihak, lebih-lebih lagi apabila kebanyakan mereka datang secara haram. Dalam konteks negara kita Malaysia, Kehadiran hampir sebahagian besar tenaga buruh asing inilah yang telah menyumbangkan tenaga ke arah pembangunan negara.
Dalam era mencapai wawasan 2020 ini, pergantungan kepada buruh asing kursusnya dalam bidang pembinaan, perladangan dan perkilangan harus dibendung dengan segera. Sudah sampai masanya rakyat negara ini mencontohi warga asing ini yang rajin dan tekun bekerja walaupun bukan untuk negara sendiri. Sebenarnya banyak faktor telah memainkan peranan dalam terjadinya proses migrasi ini.
Antara faktor-faktor tersebut adalah:
  • Faktor ekonomi
Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang meyumbang kepada berlakunya proses migrasi ini. Kedudukan ekonomi yang mantap dan kukuh menyebabkan wujudnya banyak sektor-sektor pertanian, pembinaan dan perkilangan, sekaligus membuka peluang kepada rakyat sesebuah negara termasuk juga golongan pendatang yang datang khususnya untuk mencari rezeki di negara orang.
Peluang pekerjaan juga wujud bagaikan "cendawan selepas hujan" disebabkan ramai rakyat tempatan tidak berminat lagi berkecimpung di dalam sektor perladangan dan pembinaan, maka kedatangan penghijrah dari Indonesia, Bangladesh dan lain-lain negara, in seolah-olah satu rahmat kepada para pengusaha sektor tersebut.
Kedatangan golongan pendatang ini terbatas kerana kesukaran untuk masuk secara sah ke dalam sesebuah negara. Kita ambil contoh negara kita Malaysia, walaupun berbagai kawalan ketat telah dijalankan namun sempadan dan perairan negara mudah dibolosi oleh mereka secara haram. Salah satu sababnya ialah wujudnya tekong darat dan laut samada dari golongan mereka sendiri ataupun penduduk tempatan yang menjalankan kegiatan ini semata-mata kerana tamakkan wang ringgit.

  • Taraf ekonomi yang rendah di negara sendiri.
Bagi negara Malaysia khususnya, kemakmuran ekonomi seringkali dijadikan alasan untuk menjelaskan mengapa negara ini menarik perhatian ramai rakyat Indonesia dan Bangladesh malah termasuk juga negara-negara yang mengalami taraf ekonomi yang gawat.
Sejak berlakunya kegawatan ekonomi di rantau Asia ini yang menyebabkan jatuhnya nilai mata wang negara-negara dunia ketiga, dengan secara tidak langsung harga-harga barangan di pasaran meningkat dengan mendadak, maka ini juga merupakan salah satu faktor migrasi berlaku. Taraf kehidupan semakin tinggi jadi sebagai alternatifnya mereka terpaksa mencari rezeki untuk menampung perbelanjaan keluarga masing-masing, memandangkan taraf ekonomi negara mereka yang rendah maka wujudlah migrasi ke negara-negara yang menyediakan peluang pekerjaan yang banyak kepada mereka.
Bilangan penduduk yang ramai dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang di negara asal mereka, menyebabkan golongan ini terpaksa mencari alternatif lain untuk meneruskan kehidupan. Oleh itu jalan yang paling mudah ialah merebut kesempatan yang ada di negara yang menjanjikan pendapatan yang lumayan.
  • Faktor sosiobudaya
Sebenarnya faktor sosiobudaya juga memainkan peranan utama menyebabkan pendatang Indonesia semakin bertambah dari hari ke hari ke negara kita. Bahkan boleh dikatakan faktor sosiobudaya ini memainkan peranan yang sama pentingnya dengan faktor ekonomi, mennjadi daya tarikan kepada pendatang Indonesia ini.
Faktor persamaan sosiobudaya antara kedua-dua negara akan selamanya didapati menjadi daya tarikan untuk mereka datang ke negara ini.Dengan adanya persamaan ciri-ciri ini proses untuk mereka menyesuaikan diri akan berjalan dengan lancar. Keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan di negara ini merupakan "pasport" utama, membolehkan mereka mengekalkan dan mempertahankan kedudukan mereka di negara ini.
Hubungan kekeluargaan yang ada didapati sering dijadikan sebagai batu loncatan dikalangan pendatang baru untuk berhijrah ke negara ini. Penghijrahan kaum keluarga terdahulu seolah-olah membentuk satu rangkaian yang memudahkan kedatangan penghijrah lain.Tambahan pula terdapat sebilangan pendatang yang telah mendapat taraf penduduk tetap negara ini, membolehkan mereka ini secara tidak langsung membawa masuk kaum keluarga mereka yang lain.Hal ini dipermudahkan lagi jika pendatang Indonesia tersebut mempunyai sanak saudara yang terdiri daripada rakyat tempatan.
Persamaan cara hidup di kalangan rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia, salah satu faktor yang dikenal pasti mengapa pendatang Indonesia lebih tertarik datang ke negara ini. Dari segi budaya, penduduk yang berbilang kaum, bahasa, makanan, dan kebebasan beragama merupakan antara ciri-ciri yang mempunyai persamaan yang erat antara penduduk kedua-dua negara. Keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat dapat mengelakkan daripada timbulnya konflik yang besar.

Persamaan bahasa yang ada memudahkan golongan pendatang ini berinteraksi dengan masyarakat tempatan. Keadaan ini membolehkan mereka berada di negara sendiri. Golongan pendatang Indonesia ini juga mudah tinggal di negara kita disebabkan warga besar mereka yang datang adalah beragama Islam.
Faktor persamaan agama juga memainkan peranan yang agak besar menjadi daya penarik kedatangan golongan ini. Atas dasar saudara di dalam Islam maka sedikit sebanyak kehadiran golongan ini dapat diterima oleh masyarakat tempatan khususnya di kalangan masyarakat melayu. Kebebasan beragama yang diamalkan di Malaysia secara harmoni dan dihormati oleh semua kaum, menguatkan lagi tarikan untuk datang ke negara ini.
  • Faktor kestabilan politik
Kestabilan politik sesebuah negara memainkan peranan yang penting dan berkait rapat dengan ekonomi negara dan proses migrasi antarabangsa. Sebuah negara yang aman dan makmur secara tidak langsung dapat mengelakkan berlakunya migrasi penduduk negara tersebut ke negara lain, sebaliknya menyebabkan penduduk negara lain berhijrah ke negara tersebut.
Dari segi kajian yang telah dibuat menunjukkan ketidakstabilan politik sesebuah negara menyebabkan peratus migrasi yang tinggi, ini dapat dilihat pada negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Filipina, Thailand dan lain-lain yang berhijrah ke Malaysia secara haram.(Rujuk Jadual 1).Jadual 1: menunjukkan Tangkapan bagi kesalahan Imigresen 1995-1997.
WARGANEGARA
1995
1996
1997
Indonesia
33258
41766
25237
Bangladesh
13389
7380
5735
Thailand
3009
1680
4705
Filipina
6304
5300
938
Pakistan
1213
501
1493
* Lain-lain
6248
5491
7817
Jumlah
65823
64458
45925
Jadual 1
* Eropah, Komanwel negara-negara merdeka (CIS), Afrika dan Amerika Selatan.
KESAN-KESAN MIGRASI TERHADAP NEGARA PENERIMA
Dewasa ini penghijrahan kewujudan buruh asing telah menjadi satu fenomena yang lumrah di kalangan masyarakat negara penerima. Media massa juga tidak melepaskan peluang ini untuk mewarwarkan berita dan matlumat berkenaan dengan kemasukan buruh asing ke negara mereka.
Pada suatu ketika dahulu, buruh asing lebih banyak tertumpu di negara Eropah Barat, Amerika dan negara-negara pengeluar minyak di Asia Barat. Namun begitu fenomena buruh asing ini tidak berhenti di situ sahaja , malah ia telah menular dengan pesatnya ke negara-negara Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan tidak ketinggalan juga di negara kita, Malaysia. Kejadian ini berlaku di sekitar tahun 1960an dan 1970an di mana peluang pekerjaan telah bertambah dengan pesatnya di negara-negara tersebut.
Di Malaysia, fenomena ini berlaku dengan ketaranya di sekitar tahun 1980an di mana pada ketika itu, Malaysia merupakan sebuah negara pengimport buruh terbesar di Asia. Pada penghujung tahun 1993, didapati jumlah buruh asing yang berdaftar sahaja meningkat ke angka satu juta orang. Selain daripada itu, laporan daripada Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahawa terdapat 886000 orang buruh asing memasuki Malaysia tetapi tidak didaftarkan. Daripada matlumat ini , buruh asing di Malaysia termasuk yang tidak berdaftar merangkumi lebih lapan peratus daripada jumlah keseluruhan penduduk Malaysia pada tahun 1994.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa sumbangan dan peranan tenaga buruh asing dalam pertumbuhan ekonomi negara amat penting. Namun begitu kedatangan mereka ke negara kita sudah mencapai tahap yang membimbangkan dan di luar kawalan.Ini akan menimbulkan pelbagai kesan yang negatif baik dari segi ekonomi, politik dan sosial, sekiranya kedatangan buruh asing ini tidak dibendung daripada awal.
Dari aspek Ekonomi, kerajaan telah mengambil langkah yang bijak, dalam mengawal kenaikan gaji buruh dan inflasi dan ini merupakan aspek utama dalam menuju kepada kejayaan pertumbuhan ekonomi. Melalui kaedah ini, kerajaan dapat mengurangkan penggunaan wang yang banyak untuk membayar gaji atau upah kepada buruh asing ini, kerana mereka tidak terlalu meminta-minta gaji yang lebih dan tidak menghiraukan sangat tentang pendapatan yang mereka perolehi, asalkan duit yang mereka terima itu mampu untuk menyara keluarga di negara mereka dan sebagainya. Secara tidak langsung para majikan akan mengambil kesempatan ini untuk mengaut keuntungan kerana mereka tidak perlu lagi menawarkan kos untuk kemudahan sosial seperti tabung kebajikan pekerja, faedah perubatan dan faedah-faedah lain kepada buruh asing ini.
Memang tidak dapat dinafikan, kedatangan buruh asing ke negara kita hanya untuk mengisi kekosongan pekerjaan dalam sektor perladangan, pembinaan, pembantu rumah dan sektor perkhidmatan ( seperti restoran dan jurupam ). Namun begitu, harus diingat dan telahpun terbukti bahawa ramai di kalangan buruh asing yang telah mula bertukar arah yakni menukar bidang pekerjaan yang mampu menawarkan gaji yang lumayan seperti peniaga kecil-kecilan, juruteknik, sub-kontraktor dan penyelia kilang yang sebelum ini pekerjaan ini telah dipenuhi oleh pekerja tempatan.
Justeru itu, penglibatan buruh asing ini bukan sahaja akan menggugat pendapatan pekerja tempatan malah kedudukan ekonomi orang tempatan. Kalau sebelum ini, orang tempatan dapat menikmati pekerjaan tanpa ada persaingan daripada orang asing, tapi kini tidak lagi, penduduk tempatan terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, dan mengakibatkan wujudnya peningkatan harga rumah, sewa rumah dan keperluan asas yang lain ekoran daripada pertambahan penduduk akibat daripada kehadiran buruh asing yang tidak terkawal di sesebuah tempat.
Peningkatan kemasukan buruh asing ini juga telah memberi kesan Sosial yang penting kepada penduduk tempatan. Sejak akhir-akhir ini media-media massa juga banyak menampilkan berita-berita jenayah seperti merompak, menyamun, mencuri, merogol, menyeludup dan kegiatan pelacuran yang dilakukan oleh buruh asing yang datang ke negara kita.

Ini dapat dilihat dalam jadual 1 di bawah yang menunjukkan statistik penglibatan buruh Indonesia dalam kegiatan jenayah di Semenanjung Malaysia dari bulan Januari 1992 hingga Disember 1994. Pelbagai jenayah yang mereka lakukan seperti pecah rumah, kecurian yang melibatkan harta benda, ( seperti lori, van, kereta dan motosikal ), pembunuhan, percubaan membunuh dan merompak.

      Jadual 1 : Penglibatan buruh Indonesia dalam kegiatan jenayah di Semenanjung Malaysia   ( Januari 1992 hingga Disember 1994 )
Walaupun jadual ini menunjukkan penurunan, namun begitu penglibatan mereka dalam kegiatan jenayah boleh menggugat keselamatan sosial dan penduduk. Selain daripada itu, ada juga kedengaran, kedatangan buruh asing ini telah mempergiatkan peningkatan rumah urut, bar dan tempat karaoke, di mana di tempat-tempat sebegini terdapat ramai pelayan-pelayan yang terdiri dari warga asing yang bukan sahaja setakat melayan perkhidmatan pelanggan, malah sanggup menawarkan perkhidmatan seks kepada pelanggan yang memerlukan dengan bayaran yang murah.
Ekoran daripada fenomena sebeginilah yang boleh mengakibatkan gejala-gejala yang tidak diingini berlaku seperti AIDS dan sebagainya. Selain daripada itu terdapat juga laporan tentang segelintir buruh asing yang cuba menyebarkan agama lain kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam di Malaysia. Jika ini berlaku , sudah tentu akan menimbulkan konflik sosial yang serius pada masa akan datang yang sekaligus akan mengancam keselamatan negara.
Kalau dilihat dari segi Politik dan pentadbiran, Kehadiran buruh asing yang terlalu ramai, boleh menggugat kestabilan politik negara. Kegagalan pihak berkuasa menggubal satu undang-undang dan sekaligus mengawal kemasukan buruh asing ini dan merekodkan dengan sempurna ,secara tidak langsung pandangan orang luar terhadap pentadbiran dan peranan masyarakat umum negara kita terlalu lemah. Ini dapat dilihat, sekiranya terdapat buruh asing di Malaysia yang menyerupai penduduk tempatan baik dari segi budaya dan fizikal. Situasi ini dapat mewujudkan kekeliruan tentang status kerakyatan dan seterusnya penyertaan mereka dalam politik.

Kita ketahui bahawa di bawah Perundangan Malaysia, setiap warganegara asing boleh memohon untuk menjadi rakyat Malaysia dan salah satu keperluan perundangan ini ialah memiliki kad pengenalan. Walaupun ini merupakan syarat asas untuk menjadi rakyat Malaysia dan perlu mengikut prosedur-prosedur yang tertentu untuk mencapai taraf kerakyatan, namum begitu kejadian kad pengenalan palsu amat berleluasa dewasa ini.
Banyak terdapat sungutan kononya ada satu sindiket yang terdiri dari rakyat Malaysia sendiri yang berani mengeluarkan permit palsu semata-mata untuk memudahkan buruh asing ini masuk ke negara ini. Malah ada kemungkinan juga berlakunya penyelewengan di kalangan rakyat Malaysia sendiri, barangkali ada yang terlibat dalam kes seperti ini hingga membolehkan buruh asing ini mendapatkan visa dan kad pengenalan dengan mudah.
Sekiranya gejala-gejala ini tidak ditangani dengan segera, maka tidak hairanlah suatu hari nanti warga asing ini akan menjadi pemimpin negara kita sekaligus mengawal pentadbiran, ekonomi dan sosial mengikut telunjuknya.
Penghijrahan masuk pelajar luar negara ke Malaysia seperti kemasukan pelajar dari negara Balkan disekitar tahun 1992 menyebabkan berlakunya kegawatan sosial di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Hampir kesemua pelajar ini tidak mempunyai latar belakang didikan agama apatah lagi akhlak Islam, dimana Islam mereka hanyalah pada nama sahaja. Mereka yang telah terbiasa dengan cara hidup bebas di negara asal, terbawa-bawa dengan budaya tersebut biarpun telah berada di sini.
     Pengajian mereka dibiayai oleh banyak pihak dan ini menjadikan mereka lebih berkemampuan berbanding pelajar lain. Dengan itu dapatlah mereka menyewa banglo-banglo atau pangsapuri mewah yang berhampiran dengan pusat pengajian tinggi. Dengan secara tidak langsungnya wanita tempatan atau siswi-siswi mudah terpengaruh dengan cara hidup mereka dan menjadi sasaran untuk melampiaskan nafsu mereka. Bagi penghijrahan pelajar-pelajar dari bekas negara komunis pula, fahaman agama boleh dikatakan langsung tiada, ini memburukkan lagi keadaan. Kebanyakan mereka telah dipasak dengan fahaman komunis, malah sesetengah daripada mereka telah mengaku mempunyai hubungan dengan pertubuhan jenayah antarabangsa, MAFIA.Mereka ini bukan sahaja terlibat dengan pelbagai kegiatan maksiat bahkan juga termasuklah bekerja di bar dan kelab-kelab malam sebagai "bouncer", malah mereka juga terlibat dalam mengklonkan telefon bimbit. Hal-hal seperti ini akan membahayakan kepada keselamatan sesebuah negara penerima.
KESIMPULAN
Walaupun kedatangan buruh asing yang terlalu padat dan sering diperdebatkan di dalam Parlimen oleh pemimpin kita, namun masalah ini masih lagi ditakuk lama, tiada jalan penyelesaian yang dapat membendung gejala ini dengan betul-betul berkesan. Masih ramai lagi pendatang asing yang berhijrah ke sini terutama sekali di Kuala Lumpur dan Selangor; di Sabah di sekitar Kota Kinabalu dan Sandakan malah tanpa perasaan takut dan segan silu mereka mewujudkan perkampungan sendiri yang terasing daripada penduduk tempatan.
Memang tidak dapat dinafikan bahawa pada peringkat awalnya, kedatangan mereka ini adalah berdasarkan keperluan negara kita sebagaimana yang termaktub di dalam perjanjian yang ditandatangani antara Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Musa Hitam dengan Menteri Tenaga Manusia Indonesia, Encik Sudomo di Medan, pada 12 Mei 1984. Menurut perjanjian ini, kemasukan buruh- buruh Indonesia hanyalah berdasarkan syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh Malaysia sendiri. Buruh-buruh dari negara jiran itu akan hanya dibawa masuk jika pekerjaan yang ada tidak dapat ditampung oleh penduduk tempatan sendiri. Namun begitu apa yang terjadi adalah sebaliknya, kemasukan mereka langsung tidak terkawal di mana bilangannya telah melebihi daripada keperluan negara kita yang sebenar.
Kini sudah tiba masanya kerajaan mengadakan perundingan dengan negara jiran berkenaan supaya masalah ini terus dapat diatasi dengan secepat mungkin. Kata sepakat seharusnya diambil untuk menyekat kedatangan pendatang yang berleluasa. Jika perlu, kerajaan hendaklah mengambil tindakan membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani sebelum ini.
Selain daripada itu Pasukan Petugas Khas tujuh yang ditubuhkan untuk tujuan menyekat kedatangan pendatang ini seharusnya memperketatkan lagi kawalan mereka, terutamanya di kawasan sepanjang pantai yang merupakan pintu masuk bagi mereka.Orang-orang yang terlibat, samada majikan atau agensi-agensi tertentu seharusnya memikirkan keterlibatan masyarakat seluruhnya, janganlah hanya untuk kepentingan diri sendiri sahaja. Para majikan mestilah juga memberikan kerjasama, mereka tidak sepatutnya menawarkan pekerjaan kepada pendatang asing dengan begitu mudah sekali tanpa mengendahkan kepentingan orang lain terutamanya masyarakat tempatan.
Jika langkah-langkah yang disebutkan di atas diambil, sudah pastinya masalah kemasukan pendatang asing yang berleluasa di negara ini dapat dibendung secepat mungkin sebelum terjadi sesuatu kejadian yang tidak diingini. Cuma apa yang dibimbangkan ialah segala cadangan-cadangan ini hanya tinggal sebagai cadangan sahaja, tanpa melakukan tindakan selanjutnya. Janganlah asyik " Menyusukan kera di hutan tetapi anak sendiri dibiarkan kelaparan."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar